Hüküm ve Koşullar

Genel

1- Aksi yazılı olarak ifade edilmedikçe veya (I.) devletler, devlet kurumları veya diğer kamu kurumları adına gerçekleştirilen hizmetleri içeren yönetmelikleri veya (II.) zorunlu yerel kanunun yürürlükte olan hükümleri ile farklılık göstermediği sürece, “INCOMAR GÖZETİM EKSPERTİZ HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.” (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından müşteriye (iş emri dahilindeki duruma dayanarak) verilen hizmetler ve neticelenen tüm sözleşmeler, anlaşmalar veya diğer düzenlemeleri GENEL HÜKÜM VE ŞARTLAR (bundan sonra “Genel Koşullar” olarak anılacaktır) altında yürütür ve bu şartlar altında hizmet verir ve benzer şekilde tüm hizmet teklifleri ve ihaleleri bu Genel Koşullara tabi tutulur.

2- Şirket, ana sözleşmede yer aldığı üzere gözetim, denetim vs. işi ile iştigal eden ticari bir muayene kuruluşudur. Bu iş konusu ile alınan iş talimatları doğrultusunda kişi veya kurumları (özel, kamu, devlet) (bundan sonra “Müşteri” olarak anılacaktır) temsil eder.

3- Gizlilik;

Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki Gizlilik başlıklı Maddede tanımlandığı üzere, Hizmetin kabulü ve gerçekleştirilmesi sırasında Müşteri tarafından sunulan tüm veriler, belgeler tamamen gizli tutulmaktadır. Yasal sebeplerden ötürü herhangi bir yetkili tüzel kişilik tarafından istenen bu veri ve belgelerin dışında, bu belgeler ve veriler, Müşterinin yazılı izni olmaksızın üçüncü şahıslara açıklanmayacaktır. Ancak, INCOMAR kamuya açık hale getirdiği veya müşterisi ile aralarında anlaşmaya vardıkları bilgileri bu kapsamın dışında tutabilir Müşteri ile ilgili üçüncü şahıslardan alınan herhangi bir şikayet gizli tutulacak ve gerekirse Müşteri ile paylaşılabilecektir.

4- Paylaşılan e-posta ve ekleri;

Kişiye yöneltilen hazırlanmış, tasarlanmış e-posta ve içerikleri, özel ve gizli bilgiler içerebilir ve bu bilgiler/ içerikler yazılı onay alınmadıkça müşteri tarafından paylaşılamaz, ilan edilemez, kopyalanamaz. E- posta içeriğinde açıklanan görüş ve düşünceler yalnızca e-postayı hazırlayanın görüş ve düşünceleridir ve şirketin görüş ve düşüncelerini temsil etmeyebilir. E-posta sistemlerinin güvenlik riskleri nedeniyle mesajın gizliliği ve bütünlüğü zarar görebilir, mesaj virüs içerebilir. Alıcı bu e-postayı ve ekleri virüs varlığı açısından kontrol etmelidir. Şirketimiz, bu şekilde, e-posta yolu ile iletilen herhangi bir virüsün neden olduğu zararlardan  sorumluluk kabul etmemektedir.

Şayet gönderilen e-postanin muhatabının yanlış olması halinde, alıcı, hemen göndericiye bilgi vermek ve aldığı e-posta ve varsa eklerini imha etmekle yükümlüdür.

5- Hizmet Sunumu

Şirket tarafından sunulan hizmetler, tecrübe, yetenek ve bilgi birikimleridoğrultusunda hiç bir önyargıya dayanmadan şirketçe kabul görmüş müşterinin belirlemiş olduğu özeliş talimatına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Özel bir iş talimatı alınmaması durumunda şirket, aşağıdaki kriterlere uygun olarak hizmet verecektir.

a) Müşteriden iş onayı alındıktan sonra işin niteliğine ve personel yetkinliğine göre işe surveyor atanır
b) İşin tanımına göre kullanılması gereken standart, prosedür, form, talimat gibi iç veya dış kaynaklı kalite sistem dokümanları kullanılır

Gerektiği hallerde kullanılacak malzeme teminin sağlanır

6- Şirketin standart hizmetleri aşağıdakilerden hepsini veya herhangi birini içerebilir.

Yurtiçi ve Yurtdışı, Gözetim, Ekspertiz, Kontrol, Mühendislik, Denetim, Puantörlük Mümessillik, Acentelik, Laboratuvar Hizmetleri anlaşmazlıklarda bilirkişi tayini ve Müşavirlik Hizmetleri vermek, Fizibilite raporları hazırlamak

  1. Her türlü ham, ara ürün ve nihai ürünün miktar, ağırlık ve kalite, ulusal ve uluslararası standartlar, normlar, yasalar, yönetmelikler, yönergeler, uygulamalar ve ilgili ürün alıcısı ve satıcısını alım ve satım sözleşmesi şartlarının gerekliliğinin uygunluğunu teknik kontrol, inceleme ve raporlanması hizmetleri tüm bu konularla ilgili her türlü ekspertiz hizmetleri gerçekleştirmek.
  2. Laboratuar analizi ve diğer testlere tanıklık etmek
  3. Yükleme/ Tahliye öncesi, esnası ve sonrasıhasar kontrolü
  4. Konteyner, gemi gibi taşıma araçların durum tespit gözetimi
  5. Şirketin konusu ile ilgili olarak her türlü konuda yurt içi ve yurt dışında gözetim, denetim ve raporlama  hizmetlerini yerine getirmek.
  6. Uluslararası gözetim faaliyetlerinde bulunmak, ithalat ve ihracat yapılan ürünlerde alıcı ve satıcı arasındaki sözleşme şartlarına uygun olup olmadığının kontrolünü yapmak,

Şirket, sözleşme yada iş talimatı ile sorumluluğunu üstlendiği muayeneleri normal olarak kendisi yapar. Ancak öngörülemeyen durumlar gerçekleştiğinde ve/veya kapasite yetersizliği, talep fazlalığı durumunda taşeron kullanabilir. Şirket bir kısım uzmanlık faaliyetlerini taşerona verdiğinde, bu taşerona yaptırılan faaliyetlerin sonuçlarının bir bağımsız değerlendirmesini yapacak nitelikli ve deneyimli personele yaptırma imkânına sahiptir. Şİrket taşeron kullanılması durumunda müşteriyi bilgilendirir. Kuruluşun A Tipi muayene kuruluşu olarak yürüttüğü muayene faaliyetleri ile ilgili tüzel kişiliğe, tarafa veya müşterisine özel bir eğitim vermez.

Hizmet çıktısı raporlama

Şirket tarafından hazırlanan Gözetim Raporları, yalnızca gözetim esnasında ve alınan talimatların sınırları içerisinde veya talimat olmaması durumunda standartlar çerçevesinde hazırlanır. Şirketin alınan özel talimatlar veya uygulanan alternatif durumlar dışında hiçbir olgu veya duruma atıfta bulunma ve onu rapor etme yükümlülüğü yoktur.

Şirket tarafından sunulan hizmetler, tecrübe, yetenek ve bilgi birikimleri doğrultusunda hiç bir önyargıya dayanmadan şirketçe kabul görmüş müşterinin belirlemiş olduğu özel iş talimatına uygun olarak gerçekleştirilir ya da özel bir iş talimatı alınmaması durumunda Madde 5 de belirtildiği standart / kriterlere uygun olarak tamamlanır. Hizmet çıktısı olan Gözetim Raporu sadece gözetim hizmeti esnasında bulunduğu yer ve koşullar doğrultusundaki bulguları yansıtır. Şirket belirli talimat dışındaki herhangi bir bulgu yada koşulları raporunda belirtmek zorunda değildir.

7- Müşteri Yükümlülükleri

Şirketin vereceği hizmet sırasında müşteri;

a) Talep edilen iş talimatını ve gerekli tüm dokümanları en az 48 saat önceden vermek,

b) Açık, net ve anlaşılır bilgi akışında bulunmak,

c) Üçüncü bir kişiyle yapılan ve kanuni tüm ilgili satış veya diğer sözleşmelerdeki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmek,

d) Tehlikeli/sağlığa zararlı malzemeler (zehirli, patlayıcı maddeler ile çevresel zehir ve kirlilikler dahil) ile potansiyel risk taşıyan yahut riski bilinen ürünlere bağlı zararlar veya tehlikeler hakkında şirketi önceden bildirmek,

e) Şirket temsilcilerinin hizmet verilecek tesislere erişimini sağlamak için her türlü engeli kaldırmak adına tüm gereklilikleri yerine getirmiş olmakla yükümlüdür.

f) TURKAK kapsamında yapılan muayene faaliyetlerinde gerektiğinde ve uygulanabilir olduğunda verilen hizmetin incelenmesi amacı ile TURKAK ekiplerinin kendilerini yerinde ziyaret etmesini ve firmamız denetimi ile ilgili gerekli bilgiler hakkında yardımcı olmayı kabul eder.

8- Ücretler ve Ödeme

a)  Şirket ve Müşteri arasında sözleşmenin görüşüldüğü sırada tespit edilmemişse, ücretler (değişikliğe tabi olarak) Şirketin standart ücretleri üzerinden olacaktır.

b)  Müşteri Şirkete ödenecek tüm ücretleri, fatura tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde veya faturada şirket tarafından belirtilen “Ödeme Tarihi” olmaması halinde derhal ödeyecektir. Ödenmemesi halinde; Ödeme Tarihinden ödemenin fiilen alındığı tarihe kadar, bu tarih dahil, aylık %1,5 oranında (veya faturada belirtilen böyle başka bir oranda) faiz uygulanacaktır

c)  Müşteri, Şirkete karşı iddia ettiği herhangi bir ihtilaf, mukabil dava veya mahsuplaşma karşılığında Şirkete ödenecek hiçbir meblağın ödemesini alıkoyma veya erteleme hakkına sahip değildir.

d)  Şirket, ödenmemiş ücretlerin tahsili için yargılama yetkisine sahip herhangi bir mahkemede dava açabilir.

e)  Müşteri, avukatlık ücretleri ve ilgili masraflar dahil Şirketin tüm tahsilat masraflarını ödeyecektir.

f)   Hizmetlerin yerine getirilmesi esnasında öngörülmeyen sorunların veya masrafların meydana gelmesi halinde, Şirket Müşteriyi bilgilendirmek için gerekli çabayı sarf edecek ve hizmetlerin tamamlanması sırasında zorunlu olarak uğranan ek süre ve masrafları karşılamak üzere ek ücretleri faturalama hakkına sahip olacaktır.

g) Şirket, Müşterinin yukarıdaki 7. maddede şart koşulan yükümlülüklerini yerine getirememesi dahil, kendi kontrolü dışında herhangi bir nedenle hizmetlerin tümünü veya bir kısmını yerine getiremez duruma düşerse Müşteri Şirketin maruz kaldığı tüm masraf ve sunulan hizmetin bedelini ödemekle yükümlüdür. Şirket istenilen hizmeti tamamlayamamasından dolayı sorumlu tutulmayacaktır.

9- Hizmetlerin Tehiri veya Feshi

Şirket Müşterinin iş buradaki yükümlülüklerinden herhangi birine riayet etmemesi ve söz konusu ihmalin, Müşteriye ihbar edildiği tarihten itibaren 5 gün içinde telafi edilmemesi durumlarında hizmetlerini hiçbir yükümlülüğü olmaksızın ve derhal tehir etme veya feshetme hakkına sahip olacaktır:

10- Yükümlülük ve Tazminat

Sorumluluğun Sınırlanması:

1)  Gözetim Raporları, Müşteri tarafından veya onun adına sağlanan bilgi ve/veya belgelere dayanarak ve özellikle söz konusu Gözetim Raporları temelinde uygun gördüğü şekilde hareket etmekten sorumlu olan Müşteri için hazırlanır. Şirket, personeli, çalışanları, acenteleri veya taşeronları, söz konusu Gözetim Raporlarına dayanılarak açılan veya açılmayan davalardan veya Şirket tarafından verilen belirsiz, hatalı, eksik, yanıltıcı veya yanlış bilgilerden ötürü Müşteriye veya herhangi bir üçüncü kişiye karşı yükümlü olmayacaktır.

2)  Şirket,  Müşterinin iş buradaki yükümlülüklerinden herhangi birine riayet etmemesi dahil, kendi kontrolü dışındaki herhangi bir olaydan doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan nedenlerle hizmetlerin gecikmesi veya tümünü veya bir kısmını yerine getirememesinden ötürü yükümlü olmayacaktır.

3)  Şirketin herhangi bir türden ve herhangi bir nedenden kaynaklanan hasar, zarar veya talebe neden olan belirli hizmete ilişkin olarak ödenen ücret 5,000 ABD Dolarını aşamaz.

4)  Şirketin dolaylı veya bu nedenle doğabilecek zararlara (kardan zarar dahil) karşı hiçbir yükümlülüğü yoktur.

5)  Herhangi bir talep olması halinde Müşteri, söz konusu talebi haklı göstermek için ileri sürülen olguları bulunmasından itibaren 30 gün içerisinde Şirkete yazılı olarak ihbar etmelidir ve her halükarda Şirket aşağıdaki tarihlerden itibaren 3 ay içerisinde dava açılmamışsa tüm hasar, zarar ve masrafa ilişkin bütün yükümlülüklerinden otomatik olarak ibra edilecektir, müşteriye olan tüm yükümlülüklerinden azledilecektir.

a)  Talebe yol açan hizmetin Şirket tarafından yerine getirilme tarihi veya

b) Herhangi bir yerine getirmeme iddiası halinde hizmetin tamamlanacağı tarih.

c)  Tazminat: Müşteri herhangi bir üçüncü kişinin zarar, kayıp ve niteliği ne olursa olsun tüm mahkeme masrafları, ilgili masraflar dahil ve her ne şekilde olursa olsun herhangi bir hizmetin yerine getirilmesine, iddia edilen yerine getirilmesine veya yerine getirilmemesine ilişkin olarak kaynaklanan tüm (fiili veya belirtilen) taleplerine karşı Şirketi, personelini, çalışanlarını, acentelerini ve taşeronlarını garanti ve tazmin eder.

11- Diğer

Müşteri,

1) Şirket sigortacı ya da kefil (garantör) değildir ve bu anlamda herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Temsil Edilen Taraflar herhangi bir kayıp ya da hasar için kendi sigortalarını kendileri yaptırmalıdırlar.

2) Şirketin vereceği hizmet sırasında ve sonraki 1 yıl içinde, müşteri işlerini bırakmaları için doğrudan veya dolaylı olarak şirket çalışanlarına her hangi bir teklifte bulunamaz, işlerini bırakmak için teşvik edici olamaz.

3) Şirketin yazılı izni olmaksızın şirket adı ve/veya tescilli markasını kullanamaz.

4) İşbu Genel Koşulların hükümlerinden biri veya daha çoğu herhangi bir bakımdan kanunsuz veya icbar edilemez bulunursa, kalan hükümlerin geçerliliği, kanuniliği ve icbar edilebilirliği hiçbir şekilde bundan etkilenmeyecek veya zarar görmeyecektir.

12- Uyuşmazlık Halinde Uygulanacak Çözüm Yolları

Aksi belirtilmedikçe, İşburadaki hizmetlerin verilmesinden kaynaklanan tüm ihtilafların çözümünde Istanbul Mahkemeleri yetkilidir.

PR06-TL03 Hüküm ve Koşullar  Yayın Tarihi: 31.05.2019 Rev Tarihi 17.06.2019 Rev.01